Lainsäädäntö ja kunnalliset määräykset ja ohjeet :

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Laki Ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017)
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170019
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. hajajätevesiasetus) 157/2017
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157
Muuta tietoa:

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y.: Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaalle- Vesijohdon ja paineviemärin käyttö
https://www.valonia.fi/component/edocman/vesi/kasikirja-vesiosuuskunnan-osakkaalle-vesijohdon-ja-paineviemarin-kaytto?Itemid=Vesihuoltotulkki on helppokäyttöinen sovellus, joka auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman asuin-tai vapaa-ajankiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin
http://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki